Regulamin Wypożyczenia Sprzętu

 1. Wraz z podpisaniem Umowy Wypożyczenia / Protokołu Wydania Sprzętu Wypożyczający akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
   
 2. Wypożyczalnia oddaje odpłatnie do dyspozycji Wypożyczającego Sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Wypożyczającego w zakresie wypożyczanego Sprzętu.
   
 3. Za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Sprzętu odpowiedzialność finansowa spoczywa na Wypożyczającym.
   
 4. Wypożyczalnia może wymagać od Wypożyczającego uiszczenia kaucji przed wypożyczeniem Sprzętu.
   
 5. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię i stanowi wartość odtworzeniową nowo wypożyczanego Sprzętu powiększoną o koszt oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz koszt dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu.
   
 6. Wypożyczenie Sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Wypożyczającym (dostawa).
   
 7. Wypożyczający odbierając Sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność Sprzętu.
   
 8. Wypożyczający potwierdza podpisem, że otrzymał Sprzęt zgodny ze swoim zamówieniem, wolny od wad i w dobrym stanie technicznym.
   
 9. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Sprzęt w takim samym stanie w jakim go otrzymał i w terminie ustalonym z Wypożyczalnią. Zwrot Sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Wypożyczającym (odbiór).
   
 10. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę dotyczącą eksploatacji wypożyczanego Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Wypożyczający wykorzystuje Sprzęt na własną odpowiedzialność.
   
 11. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego Sprzętu.
   
 12. Wypożyczający zobowiązuje się do nie wywożenia Sprzętu poza granice Polski. Wywiezienie Sprzętu poza granice Polski może nastąpić jedynie za zgodą Wypożyczalni.
   
 13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie Sprzętu jest jeden dzień. 
   
 14. Jeżeli Wypożyczający nie może zwrócić Sprzętu w ustalonym terminie obowiązany jest przed upływem tego terminu poinformować o tym Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, gdy Wypożyczający nie zwróci Sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje Wypożyczalni o potrzebie przedłużenia wypożyczenia oraz nie uzyska na przedłużenie wypożyczenia akceptacji Wypożyczalni, Wypożyczalnia traktować będzie działanie Wypożyczającego jako przewłaszczenie mienia a sprawa zgłoszona zostanie do właściwych organów ścigania. Wypożyczalnia może w takiej sytuacji naliczać Wypożyczającemu dodatkowe opłaty za kolejne dni wypożyczenia Sprzętu. 
   
 15. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie Sprzętu. W przypadku zaginięcia Sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot Sprzętu w ustalonym terminie Wypożyczający ma obowiązek przed upływem ustalonego terminu zwrotu Sprzętu do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałej sytuacji. W przypadku niezwrócenia Sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia może w takiej sytuacji naliczać Wypożyczającemu dodatkowe opłaty za kolejne dni wypożyczenia Sprzętu.
   
 16. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za ponad normalne zużycie, zniszczenie bądź zdekompletowanie Sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość Sprzętu o której mowa w pkt. 5  lub cenę jego naprawy.
   
 17. Wypożyczający może wskazać inną osobę jako upoważnioną do odbioru Sprzętu w jego imieniu co wymaga również upoważnienia jej do podpisania w imieniu Wypożyczającego dokumentów niezbędnych do wydania Sprzętu. W przypadku gdy osoba wydająca Sprzęt uzna osobę odbierającą Sprzęt za niewiarygodną, bez dodatkowego uzasadnienia może odmówić wydania Sprzętu.
   
 18. Wypożyczenie Sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego Umowy / Protokołu Wydania Sprzętu.